หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายและ
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

Master of Science Program in
IT Policies & Management

กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วันนี้-31 ก.ค. 59 นี้


มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษา ให้นักศึกษาปริญญาโท ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
เหตุผลง่ายๆ ที่ทำให้ใครๆ ก็เลือกเรียนหลักสูตรนโยบายและ
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรมีเนื้อหาที่ครอบคลุม Competencies ทั้ง 12 ด้าน ของผู้บริหารเทคโนโลยีสาร สนเทศ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก กระทรวง ICT ในการพัฒนา หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการก้าว ไปสู่การ ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง จนได้รับการรับรองจาก International Academy of CIO (IAC) ให้เป็น 1 ใน 10 ของ CIO University ทั่วโลกอีกทั้งคณาจารย์ในหลักสูตร มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในวงการ IT
ความรู้และบทบาทที่เกี่ยวข้องกับ IT ในเชิงลึก หลักการคิดและความรู้ใหม่ (Knowledge of Innovation) ที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรอย่างมั่นคง ปลอดภัย ตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจ รวมถึงเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยง หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและวัฒนธรรมของคนในองค์กร นอกจากนี้ยังมีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้ามาถ่ายทอดประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ามหาศาลอีกด้วย
เป็นหลักสูตร ที่ออกแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรงและผ่านการทำหน้าที่ CIO ทั้งภาครัฐและเอกชนมาแล้ว อาทิ เช่น ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงศ์ ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ คุณจันทิมา สิริแสงทักษิณ คุณกำพล ศรธนรัตน์ คุณไชยเจริญ อติแพทย์ และ อ.ปริญญา หอมเอนก
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
หลักสูตร CIO เน้นการสร้าง core compentency ที่จำเป็นสำหรับการเป็น CIO ที่ดี โดยเราได้ออกแบบหลักสูตรเพื่อนำแนวคิดจากทั้งต่างประเทศและจากผู้เชี่ยวชาญในประเทศมาสร้างเป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะและความรู้ที่จำเป็นดังนี้ Leadership, Policy and Strategy, Investment, Technology and Infrastructure, Governance and Regulation, Business Process, Innovation and Change Management และ Risk and Security
สิ่งที่ใครๆ พูดเกี่ยวกับหลักสูตร CIO

     
   
   
   
     
   


ติดต่อเราได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2623-5055-8 | http://cio.citu.tu.ac.th

เข้าสู่ CIO | Enter Site